首页 > 民俗文化 > 百家姓

百家姓

萝卜叶《百家姓》本是北宋初年钱塘(杭州)的一个书生所编撰的蒙学读物,将常见的姓氏篇成四字一句的韵文,像一首四言诗,便与诵读和记忆,因此,流传至今,影响极深。

Zhào Qián Sūn Lǐ

Zhōu Wú Zhèng Wáng

赵 钱 孙 李

周 吴 郑 王

Féng Chén Chǔ Wèi

Jiǎng Shěn Hán Yáng

冯 陈 褚 卫

蒋 沈 韩 杨

Zhū Qin Yoú Xǔ

Hé Lǚ Shi Zhāng

朱 秦 尤 许

何 吕 施 张

Kǒng Cáo Yán Huà

Jīn Wèi Táo Jiāng

孔 曹 严 华

金 魏 陶 姜

Qī Xiè Zōu Yù

Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng

戚 谢 邹 喻

柏 水 窦 章

Yún Sū Pān Gě

Xī Fàn Péng Láng

云 苏 潘 葛

奚 范 彭 郎

Lǔ Wéi Chāng Mǎ

Miáo Fèng Huā Fāng

鲁 韦 昌 马

苗 凤 花 方

Yú Rén Yuán Liǔ

Fēng Bào Shǐ Táng

俞 任 袁 柳

酆 鲍 史 唐

Fèi(Bì) Lián Cén Xuē

Léi Hè Ní Tāng

费 廉 岑 薛

雷 贺 倪 汤

Téng Yīn Luó Bì

Hǎo Wū ān Cháng

滕 殷 罗 毕

郝 邬 安 常

Lè(Yuè) Yú Shí Fù

Pí Biàn Qí Kāng

乐 于 时 傅

皮 卞 齐 康

Wǔ Yú Yuán Bǔ

Gù Mèng Píng Huáng

伍 余 元 卜

顾 孟 平 黄

Hé Mù Xiāo Yǐn

Yáo Shào Zhàn Wāng

和 穆 萧 尹

姚 邵 湛 汪

Qí Máo Yǔ Dí

Mǐ Bèi Míng Zāng

祁 毛 禹 狄

米 贝 明 臧

Jì Fú Chéng Dài

Tán Sòng Máo Páng

计 伏 成 戴

谈 宋 茅 庞

Xióng Jǐ Shū Qū

Xiàng Zhù Dǒng Liáng

熊 纪 舒 屈

项 祝 董 梁

Dù Ruǎn Lán Mǐn

Xí Jì Má Qiáng

杜 阮 蓝 闵

席 季 麻 强

Jiǎ Lù Lóu Wēi

Jiāng Tóng Yán Guō

贾 路 娄 危

江 童 颜 郭

Méi Shèng Lín Diāo

Zhōng Xú Qiū Luò

梅 盛 林 刁

钟 徐 邱 骆

Gāo Xià Cài Tián

Fán Hú Líng Huò

高 夏 蔡 田

樊 胡 凌 霍

Yú Wàn Zhī Kē

Zǎn Guǎn Lú Mò

虞 万 支 柯

昝 管 卢 莫

Jīng Fáng Qiú Miào

Gān Xiè Yīng Zōng

经 房 裘 缪

干 解 应 宗

Dīng Xuān Féi Dèng

Yù Shàn Háng Hóng

丁 宣 贲 邓

郁 单 杭 洪

Bāo Zhū Zuǒ Shí

Cuī Jí Niǔ Gōng

包 诸 左 石

崔 吉 钮 龚

Chéng Jī Xíng Huá

Péi Lù Róng Wēng

程 嵇 邢 滑

裴 陆 荣 翁

Xún Yáng Yū Huì

Zhēn Qū Jiā Fēng

荀 羊 於 惠

甄 曲 家 封

Ruì Yì Chǔ Jìn

Jí Bǐng Mí Sōng

芮 羿 储 靳

汲 邴 糜 松

Jǐng Duàn Fù Wū

Wū Jiāo Bā Gōng

井 段 富 巫

乌 焦 巴 弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ

Chē Hóu Fú Péng

牧 隗 山 谷

车 侯 宓 蓬

Quán Xī Bān Yǎng

Qiū Zhòng Yī Gōng

全 郗 班 仰

秋 仲 伊 宫

Nìng Qiú Luán Bào

Gān Tǒu Lì Róng

宁 仇 栾 暴

甘 钭 厉 戎

Zǔ Wǔ Fú Liú

Jǐng Zhān Shù Lóng

祖 武 符 刘

景 詹 束 龙

Yè Xìng Sī Sháo

Gào Lí Jì Bó

叶 幸 司 韶

郜 黎 蓟 薄

Yìn Sù Bái Huái

Pú Tái Cóng è

印 宿 白 怀

蒲 邰 从 鄂

Suǒ Xián Jí Lài

Zhuó Lìn Tù Méng

索 咸 籍 赖

卓 蔺 屠 蒙

Chí Qiáo Yīn Yù

Xū Nài Cāng Shuāng

池 乔 阴 郁

胥 能 苍 双

Wén Shēn Dǎng Zhái

Tán Gòng Láo Páng

闻 莘 党 翟

谭 贡 劳 逄

Jī Shēn Fú Dǔ

Rǎn Zǎi Lì Yōng

姬 申 扶 堵

冉 宰 郦 雍

Xì Qú Sāng Guì

Pú Niú Shòu Tōng

却 璩 桑 桂

濮 牛 寿 通

Biān Hù Yān Jì

Jiá Pǔ Shàng Nóng

边 扈 燕 冀

郏 浦 尚 农

Wēn Bié Zhuāng Yàn

Chái Qú Yán Chōng

温 别 庄 晏

柴 瞿 阎 充

Mù Lián Rú Xí

Huàn ài Yú Róng

慕 连 茹 习

宦 艾 鱼 容

Xiàng Gǔ Yì Shèn

Gē Liào Yǔ Zhōng

向 古 易 慎

戈 廖 庾 终

Jì Jū Héng Bù

Dū Gěng Mǎn Hóng

暨 居 衡 步

都 耿 满 弘

Kuāng Guó Wén Kòu

Guǎng Lù Quē Dōng

匡 国 文 寇

广 禄 阙 东

ōu Shū Wò Lì

Yù Yuè Kuí Lóng

欧 殳 沃 利

蔚 越 夔 隆

Shī Gǒng Shè Niè

Cháo Gōu áo Róng

师 巩 厍 聂

晁 勾 敖 融

Lěng Zī Xīn Kàn

Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng

冷 訾 辛 阚

那 简 饶 空

Zēng Wú Shā Niè

Yǎng Jū Xū Féng

曾 毋 沙 乜

养 鞠 须 丰

Cháo Guān Kuǎi Xiāng

Zhā Hòu Jīng Hóng

巢 关 蒯 相

查 后 荆 红

Yóu Zhú Quán Lù

Gě(Gài) Yì Huán Gōng

游 竺 权 逯

盖 益 桓 公

Mòqí Sīmǎ

Shàngguān ōuyáng

万俟 司马

上官 欧阳

Xiàhóu Zhūgě

Wénrén Dōngfāng

夏侯 诸葛

闻人 东方

Hèlián Huángfǔ

Yùchí Gōngyáng

赫连 皇甫

尉迟 公羊

Tántái Gōngyě

Zōngzhèng Púyáng

澹台 公冶

宗政 濮阳

Chúnyú Chányú

Tàishū Shēntú

淳于 单于

太叔 申屠

Gōngsūn Zhòngsūn

Xuānyuán Línghú

公孙 仲孙

轩辕 令狐

Zhōnglí Yǔwén

Zhǎngsūn Mùróng

钟离 宇文

长孙 慕容

Xiānyú Lǘqiū

Sītú Sīkōng

鲜于 闾丘

司徒 司空

Qíguān Sīkòu

Zhǎng Dū Zǐchē

丌官 司寇

仉 督 子车

Zhuānsūn Duānmù

Wūmǎ Gōngxī

颛孙 端木

巫马 公西

Qīdiāo Yuèzhèng

Rǎng sì Gōngliáng

漆雕 乐正

壤驷 公良

Tuòbá Jāgǔ

Zǎifǔ Gǔliáng

拓跋 夹谷

宰父 谷梁

Jìn Chǔ Yán Fǎ

Rú Yān Tú Qīn

晋 楚 闫 法

汝 鄢 涂 钦

Duàngān Bǎilǐ

Dōngguō Nánmén

段干 百里

东郭 南门

Hūyán Guī Hǎi

Yángshé Wēishēng

呼延 归 海

羊舌 微生

Yuè Shuài Gōu Kòng

Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

岳 帅 缑 亢

况 郈 有 琴

Liángqiū Zuǒqiū

Dōngmén Xīmén

梁丘 左丘

东门 西门

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)

Bó Shǎng Nángōng

商 牟 佘 佴

伯 赏 南宫

Mò Hǎ Qiáo Dá

Nián ài Yáng Tóng

墨 哈 谯 笪

年 爱 阳 佟

Dì wǔ Yán Fú

《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng

第五 言 福

《百家姓》终