百家姓


萝卜叶《百家姓》本是北宋初年钱塘(杭州)的一个书生所编撰的蒙学读物,将常见的姓氏篇成四字一句的韵文,像一首四言诗,便与诵读和记忆,因此,流传至今,影响极深。《百家姓》本来收集四百一十一个经赠补到五百零四个姓,其中单因姓四百四十四个,复姓六十个。
 • zhào
 • qián
 • sūn
 •   
 • zhōu
 • zhèng
 • wáng
 •   
 • féng
 • chén
 • chǔ
 • wèi
 •   
 • jiǎng
 • shěn
 • hán
 • yáng
 •   
 • zhū
 • qín
 • yóu
 •   
 • shī
 • zhāng
 •   
 • kǒng
 • cáo
 • yán
 • huà
 •   
 • jīn
 • wèi
 • táo
 • jiāng
 •   
 • xiè
 • zōu
 •   
 • bǎi
 • shuǐ
 • dòu
 • zhāng
 •   
 • yún
 • pān
 •   
 • fàn
 • péng
 • láng
 •   
 • wéi
 • chāng
 •   
 • miáo
 • fèng
 • huā
 • fāng
 •   
 • rèn
 • yuán
 • liǔ
 •   
 • fēng
 • bào
 • shǐ
 • táng
 •   
 • fèi
 • lián
 • cén
 • xuē
 •   
 • léi
 • tāng
 •   
 • téng
 • yīn
 • luó
 •   
 • hǎo
 • ān
 • cháng
 •   
 • yuè
 • shí
 •   
 • biàn
 • kāng
 •   
 • yuán
 •   
 • mèng
 • píng
 • huáng
 •   
 • xiāo
 • yǐn
 •   
 • yáo
 • shào
 • zhàn
 • wāng
 •   
 • máo
 •   
 • bèi
 • míng
 • zāng
 •   
 • chéng
 • dài
 •   
 • tán
 • sòng
 • máo
 • páng
 •   
 • xióng
 • shū
 •   
 • xiàng
 • zhù
 • dǒng
 • liáng
 •   
 • ruǎn
 • lán
 • mǐn
 •   
 • qiáng
 •   
 • jiǎ
 • lóu
 • wēi
 •   
 • jiāng
 • tóng
 • yán
 • guō
 •   
 • méi
 • shèng
 • lín
 • diāo
 •   
 • zhōng
 • qiū
 • luò
 •   
 • gāo
 • xià
 • cài
 • tián
 •   
 • fán
 • líng
 • huò
 •   
 • wàn
 • zhī
 •   
 • zǎn
 • guǎn
 •   
 • jīng
 • fáng
 • qiú
 • miào
 •   
 • gān
 • xiè
 • yīng
 • zōng
 •   
 • dīng
 • xuān
 • bēn
 • dèng
 •   
 • shàn
 • háng
 • hóng
 •   
 • bāo
 • zhū
 • zuǒ
 • shí
 •   
 • cuī
 • niǔ
 • gōng
 •   
 • chéng
 • xíng
 • huá
 •   
 • péi
 • róng
 • wēng
 •   
 • xún
 • yáng
 • huì
 •   
 • zhēn
 • jiā
 • fēng
 •   
 • ruì
 • 羿
 • chǔ
 • jìn
 •   
 • bǐng
 • sōng
 •   
 • jǐng
 • duàn
 •   
 • jiāo
 • gōng
 •   
 • kuí
 • shān
 •   
 • chē
 • hóu
 • péng
 •   
 • quán
 • bān
 • yǎng
 •   
 • qiū
 • zhòng
 • gōng
 •   
 • nìng
 • qiú
 • luán
 • bào
 •   
 • gān
 • tǒu
 • róng
 •   
 • liú
 •   
 • jǐng
 • zhān
 • shù
 • lóng
 •   
 • xìng
 • sháo
 •   
 • gào
 •   
 • yìn
 • 宿
 • bái
 • huái怀
 •   
 • tái
 • cóng
 • è
 •   
 • suǒ
 • xián
 • lài
 •   
 • zhuó
 • lìn
 • méng
 •   
 • chí
 • qiáo
 • yīn
 •   
 • nài
 • cāng
 • shuāng
 •   
 • wén
 • shēn
 • dǎng
 • zhái
 •   
 • tán
 • gòng
 • láo
 • páng
 •   
 • shēn
 •   
 • rǎn
 • zǎi
 • yōng
 •   
 • sāng
 • guì
 •   
 • niú
 • shòu寿
 • tōng
 •   
 • biān
 • yān
 •   
 • jiá
 • shàng
 • nóng
 •   
 • wēn
 • bié
 • zhuāng
 • yàn
 •   
 • chái
 • yán
 • chōng
 •   
 • lián
 •   
 • huàn
 • ài
 • róng
 •   
 • xiàng
 • shèn
 •   
 • liào
 • zhōng
 •   
 • héng
 •   
 • gěng
 • mǎn
 • hóng
 •   
 • kuāng
 • guó
 • wén
 • kòu
 •   
 • guǎng广
 • quē
 • dōng
 •   
 • ōu
 • shū
 •   
 • wèi
 • yuè
 • kuí
 • lóng
 •   
 • shī
 • gǒng
 • shè
 • niè
 •   
 • cháo
 • gōu
 • áo
 • róng
 •   
 • lěng
 • xīn
 • kàn
 •   
 • jiǎn
 • ráo
 • kōng
 •   
 • zēng
 • shā
 • niè
 •   
 • yǎng
 • fēng
 •   
 • cháo
 • guān
 • kuǎi
 • xiàng
 •   
 • zhā
 • hòu
 • jīng
 • hóng
 •   
 • yóu
 • zhú
 • quán
 •   
 • gài
 • huán
 • gōng
 • mò qí万俟
 • sī mǎ司马
 • shàng guān上官
 • ōu yáng欧阳
 •   
 • xià hóu夏侯
 • zhū gě诸葛
 • wén rén闻人
 • dōng fāng东方
 •   
 • hè lián赫连
 • huáng pǔ皇甫
 • yù chí尉迟
 • gōng yáng公羊
 •   
 • tán tái澹台
 • gōng yě公冶
 • zōng zhèng宗政
 • pú yáng濮阳
 •   
 • chún yú淳于
 • chán yú单于
 • tài shū太叔
 • shēn tú申屠
 •   
 • gōng sūn公孙
 • zhòng sūn仲孙
 • xuān yuán轩辕
 • lìng hú 令狐
 •   
 • zhōng lí钟离
 • yǔ wén宇文
 • zhǎng sūn长孙
 • mù róng慕容
 •   
 • xiān yú鲜于
 • lǘ qiū闾丘
 • sī tú司徒
 • sī kōng司空
 •   
 • qí guān亓官
 • sī kòu司寇
 • zhǎng dū仉督
 • zǐ jū子车
 •   
 • zhuān sūn颛孙
 • duān mù端木
 • wū mǎ巫马
 • gōng xī公西
 •   
 • qī diāo漆雕
 • yuè zhèng乐正
 • rǎng sì壤驷
 • gōng liáng公良
 •   
 • tuò bá拓跋
 • jiá gǔ夹谷
 • zǎi fǔ宰父
 • gǔ liáng榖梁
 •   
 • jìn
 • chǔ
 • yán
 •   
 • yān
 • qīn
 •   
 • duàn gān段干
 • bǎi lǐ百里
 • dōng guō东郭
 • nán mén南门
 •   
 • hū yán呼延
 • guī
 • hǎi
 • yáng shé羊舌
 •   
 • wēi
 • shēng
 • yuè
 • shuài
 •   
 • gōu
 • kàng
 • kuàng
 • hòu
 •   
 • yǒu
 • qín
 • liáng qiū梁丘
 • zuǒ qiū左丘
 •   
 • dōng mén东门
 • xī mén西门
 • shāng
 • móu
 •   
 • shé
 • nài
 • shǎng
 •   
 • nán gōng南宫
 • qiáo
 •   
 • nián
 • ài
 • yáng
 •   
 • tóng
 • dì wǔ第五
 • yán

萝卜页查询工具

萝卜叶(www.luoboye.com)为用户提供域名查询、网站查询、ip查询、备案查询、Whois查询、天气查询、身份证号码查询、邮政编码查询、快递查询、火车汽车飞机出租车车管所电话、学习工具、健康养生、民族文化、休闲娱乐等服务,致力于打造国内精品查询类网站。

查看更多查询工具
内容推荐